Nákupní košík

0 položek za
0 Kč

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

a) Veškeré podané objednávky jsou považovány za závazné. Kupující realizací objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodání zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, ve svém znění tvoří obsah kupní smlouvy resp. je její nedílnou součástí.

b) Každá objednávka je potvrzena formou e-mailové zprávy zaslané na emailovou adresu uvedenou zákazníkem v objednávce.

c) V ceně za zboží není uvedeno dopravné (balné si naše společnost neúčtuje).

d) Předmětem smlouvy je zboží výslovně uvedené v objednávce. Prodávající se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat zboží vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR a vybavené českými návody.

2. Objednání zboží

a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

b) Prodávající může žádat kupujícího o autorizaci objednávky, např. telefonicky či písemně. Pokud kupující odmítne objednávku požadovaným způsobem autorizovat, je tato považována za neplatnou.

3. Cena a placení

a) Nabídkové ceny uvedené v našem internetovém obchodě jsou platné v okamžiku objednání. Kupní cena bude považována za zaplacenou, teprve zaplacením celkové ceny dobírkou při převzetí zboží kupujícím, nebo uhrazením v hotovosti nebo kartou na naší provozovně, případně zaplacena na běžný účet prodávajícího. Při převodu na běžný účet prodávajícího, zboží zasíláme zákazníkovi do 24 hodin po obdržení platby.

Naše číslo účtu je: 105360010 / 0300 (ČSOB a.s.)

Číslo účtu a všechny důležité údaje také naleznete v potvrzení objednávky.

b) K ceně zboží je extra připočítána cena dopravy (balné si naše společnost neúčtuje).

4. Dodací lhůta

a) Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky.  Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

b) V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 5 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty.

5. Dopravní podmínky, dopravné

Cena za dopravu je určena typem zboží a jeho váhou. Dopravu zajišťujeme ve spolupráci se zásilkovou službou PPL a zásilkovou službou TOPTRANS, u kterých Vám nabízíme námi dotované ceny. Samotná realizace přepravy je do 48 hodin. Cena za dopravu závisí na rozměru, celkové váze a způsobu zaslání . Dle typu objednaného zboží lze volit kombinaci obou přepravních společností.

6. Potvrzení objednávky

Kupující je  kontaktován e-mailem s podrobnými informacemi o termínu odeslání a celkové ceně včetně DPH a přepravného formulářem: „Potvrzení objednávky“.

7. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje kupujících jsou považovány za důvěrné informace a nebudou poskytnuty třetím osobám. Osobní údaje kupujících jsou užívány pouze pro činnost provozovatele virtuální prodejny a v souvislosti s danou obchodní transakcí.

8. Záruka

a) Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu.

b) Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 30 dnů ode dne jejího obdržení.

c) Jako spotřebitel má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Zboží je povinen vrátit neporušené a v původním obalu. Kupující při odstoupení od smlouvy uhradí provozovateli manipulační poplatek za dopravu zboží k němu a náklady vzniklé touto dopravou v ceně dle aktuálního ceníku provozovatele.

9. Reklamace

a) Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců. Záruka se vztahuje na veškeré zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s funkčností zboží, jeho užitnými a estetickými vlastnostmi.

b) Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí, jímž se rozumí předání zboží dopravcem zákazníkovi.

c) K reklamaci je nutný doklad o nákupu a dodací list.

d) Informace o průběhu reklamace jsou zasílány formou e-mailových zpráv na adresu uvedenou kupujícím. Reklamační adresa provozovatele je Janů a syn s.r.o., Bílinská 351, 418 01 Bílina

e) Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou – na vlastní náklady – na adresu Janů a syn s.r.o., Bílinská 351, 418 01 Bílina. Balík musí obsahovat: Reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu, dodacího dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, telefonní číslo, e-mail). Zboží, které bude zasláno na náklady provozovatele, nebude přijato.

f) Zpáteční dopravu (po vyřízení oprávněné reklamace) hradí prodávající. V případě neoprávněné reklamace bude kupujícímu účtován manipulační poplatek dle aktuálního ceníku a zboží bude na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu.

g) V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se v případě reklamace domáhat, zejména aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové. V případě neoprávněné reklamace zákazník hradí náklady vzniklé provozovateli reklamováním zboží.

h) Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

i) Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti, přírodními živly nebo vyšší mocí.. Záruka se také nevztahuje na poškození zařízení nadměrným mechanickým opotřebením.

j) Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

10. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vá­zán.

3. Účastníci se výslovně dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti platnými zákony.

Další informace

(+420) 417 823 106
info@januasyn.cz

Informace o cookies na této stránce

Soubory cookie používáme k zajištění funkčnosti webu, personalizaci obsahu našich webových stránek, shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a k přizpůsobení obsahu a reklam.

Více informací naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Nastavení soukromí

Zde si můžete upravit nastavení cookies a personalizace. Změny nastavení se projeví pouze pro prohlížeč a zařízení, které právě používáte.

Více informací